Jesteś w: Home » Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Administracji Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Informatyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Wydział Pedagogiczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Pielęgniarstwa
wydział zamiejscowy - Wyszków
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Wychowania Fizycznego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Zarządzania Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Uczelni


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW) to uczelnia bezsprzecznie kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymaganiom współczesnego świata. Jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze SWPW mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową atmosferę każdej uczelni tworzą przede wszystkim ludzie. Takie pojmowanie rzeczywistości pozwala na kształcenie specjalistów, ludzi w należyty sposób wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne na współczesnym wymagającym rynku pracy.


Słowo wstępne


Rektor_Kruszewski

 

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest ona jedną z najstarszych i największych niepaństwowych uczelni w kraju. Kształcimy na ośmiu atrakcyjnych kierunkach studiów z dużą liczbą atrakcyjnych specjalności. Trzy z naszych kierunków  uprawnione są do nadawania tytułu magistra. Posiadamy, za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, Filie w Iławie i Wyszkowie. W procesie edukacji wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania, m.in. e-learning. Najlepszą rekomendacją Uczelni są losy naszych absolwentów. Dzięki zdobytej wiedzy i naszemu dyplomowi podjęli oni ciekawą pracę lub zajęli bardziej odpowiedzialne stanowiska w dotychczasowych miejscach zatrudnienia.
Wyrażam nadzieję, że Państwa zainteresowanie Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku przyczyni się do bliższego poznania naszych celów, treści i zasad nauczania, a także pozyskania Państwa życzliwości.

Z poważaniem
prof. ndzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski
Rektor

 


Władze


z_kruszewski

Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski
Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej. W 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, zaś w 2002 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i kierownikiem wielu prac naukowych wykonywanych na zlecenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz placówek naukowych. Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Od 2007 roku Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
W 2008 roku otrzymał godność doctora honoris causa Jarosławskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. K.D. Uszyńskiego w Jarosławiu (Federacja Rosyjska).

 


 

Prorektor ds. ogólnych
doc. dr Andrzej Gałkowski

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
doc. dr Kazimierz Waluch

Prorektor ds. dydaktyki
doc. dr inż. Robert Żak

Prorektor ds. Filii
doc. dr Romuald Dobrzeniecki


Patron


medal_na_72 Patron
Paweł Włodkowic, patron Uczelni, urodził się w Brudzeniu nad Skrwą ok. 1370 roku. Zmarł w 1435 roku. Był Kanonikiem Płockim, prawnikiem, pisarzem i dyplomatą. Rektorem Akademii Krakowskiej, posłem króla polskiego na Sobór w Konstancji. Zasłynął jako szermierz walki przeciw polityce nienawiści Krzyżaków. Obrońca wolności i pokoju. Pionier Europejskiego IUS Gentium.
medal_72_ii Medal
Medal Pawła Włodkowica nadawany jest przez Kapitułę Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Po raz pierwszy został wręczony w Jubileuszowym Roku dwutysięcznym, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2000/2001. Jest on najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Uczelnię:
1. Nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo dydaktycznej
2. Absolwentom i studentom uczelni za szczególne osiągnięcia w nauce i działalności studenckiej
3. Nauczycielom akademickim innych uczelni, działaczom społecznym, fundatorom oraz innym osobom przyczyniającym się do rozwoju i rozsławienia Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Certyfikat jakości


ISO 9001:2000 Email

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała w 2001 r. międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001.

Normy ISO w edukacji
Pierwowzorem dla dzisiejszej grupy norm ISO 9000 są narodowe normy brytyjskie i szwajcarskie. Były to pierwsze normy, które regulowały jakość wyrobów i usług. W roku 1983 powołano do życia Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization - ISO) zrzeszającą organizacje normalizacyjne z różnych państw. Celem tej organizacji było stworzenie i nadzór nad międzynarodowymi, uniwersalnymi (tzn. dającymi się zastosować w różnych typach przedsięwzięć i różnych krajach) normami regulującymi jakość.
Normy ISO to zespól pewnych uniwersalnych zasad (reguł) postępowania i kształtowania procesów. Nie ustalają one stopnia jakości jaki można by uznać za zadowalający, a jedynie wyznaczają pewne granice w których organizacja musi się zmieścić.


Międzynarodowa normalizacja jakości nie ominęła również edukacji. Praktyka wykazała, że respektowanie tych norm okazało się także miarodajną, wiarygodną, efektywną i przekonywującą formą przestrzegania standardów jakości najróżnorodniejszych usług. Jakości rozumianej jako spełnienie znanych i oczekiwanych realnych wymagań klientów. Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do jakości kształcenia, ponieważ decyduje ona w dużym stopniu o późniejszej pozycji absolwenta na rynku pracy. Szkoła czy uczelnia o dobrej jakości i warunkach kształcenia przyczynia się do zwiększania human capital tkwiącego w absolwencie. Przecież to jakość kształcenia staje się również jednym z podstawowych czynników decydujących o wyborze szkoły czy uczelni. Nauka staje się coraz droższa dlatego wybór pada z reguły na placówkę kształcącą na wyższym poziomie co w przyszłości ma zagwarantować przecież lepszą pracę i płacę.
Normy ISO w edukacji pozwalają rozwiązać problem uznawania dyplomów i kwalifikacji nadawanych przez placówki oświatowe w różnych krajach (dotyczy to szczególnie krajów Unii Europejskiej).


Akredytacje


Uczelnia posiada następujące akredytacje i certyfikaty:

Akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ocenie poddane zostały nastęujące kierunki nauczania:

 

Wychowanie fizyczne

ocena pozytywna

Zarządzanie (Płock, Wyszków)

ocena pozytywna

Informatyka (Płock, Iława)

ocena pozytywna

Pedagogika (Płock, Iława, Wyszków)

ocena pozytywna

Administracja (Płock, Iława, Wyszków)

ocena pozytywna

Pielęgniarstwo (Wyszków)

ocena pozytywna

Politologia

ocena pozytywna

 

Międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000.


 

Certyfikat Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Płocku, stwierdzającą uzyskanie akredytacji jakości metod i form kształcenia (nadany 28 lutego 2001 r.)

 

Ponadto Uczelnia posiada Certyfikat Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej nadany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (nadany 19 kwietnia 2001 r.)

 

SWPW jest członkiem Akademickiego Centrum Edukacyjnego "Novell" (NEAP). Program NEAP został stworzony, aby umożliwić polskim szkołom oferowanie autoryzowanych kursów Novella w ramach posiadanego programu nauczania. Oznacza to, że studenci Szkoły mogą przejść autoryzowany kurs, otrzymać certyfikat Novella, równocześnie zaliczając dany przedmiot. Dla studentów jest to dodatkowy element motywacji do nauki, gdyż dążą wtedy do uzyskania zaliczenia z przedmiotu, ale także do otrzymania uznanego na całym świecie certyfikatu. Program NEAP jest dedykowany uniwersytetom, szkołom wyższym, liceom oraz gimnazjom. Dzięki uczestnictwie w "programie" studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w dziedzinie rozwiązań sieciowych, a certyfikat daje gwarancję posiadania rzeczywistych umiejętności administratora.

 

We wrześniu 2005 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku a Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Na jego mocy SWPW posiada patronat MGiP w zakresie szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej. Oznacza to, że w ocenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy Uczelnia posiada odpowiedni potencjał do realizacji profesjonalnych szkoleń w określonym zakresie. Dodatkowo MGiP udziela SWPW wsparcia merytorycznego poprzez system akceptacji materiałów szkoleniowych i regularnych spotkań konsultacyjnych.


Nasze atuty


Kadra dydaktyczna
Z Uczelnią współpracuje ponad 450 nauczycieli akademickich, wśród których jest 130 profesorów i doktorów habilitowanych i 160 doktorów. Uczelnia zatrudnia także profesorów polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.


ISO 9001:2000
Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001. Jest jedyną uczelnią w Polsce, która uzyskała taki certyfikat od zagranicznej jednostki certyfikującej, a zakres certyfikacji obejmuje całość działalności Uczelni, co również jest wyjątkiem w Polsce.


Nowoczesne treści programowe
Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wprowadzenie do programów studiów nowoczesnych treści. Jej pracownicy i wykładowcy są świadomi, iż takie wymagania stawia przed Uczelnią współczesny świat, który cechuje szybki i gwałtowny rozwój nauki i techniki. Potwierdzeniem skuteczności działań w tym zakresie są decyzje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zezwalające na prowadzenie studiów magisterskich na trzech kierunkach oraz uruchomienie dwóch filii Szkoły w Iławie i w Wyszkowie.


Języki obce i nowe technologie
W ramach studiów Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauki języków obcych oraz gwarantuje poznanie podstawowych elementów technologii informacyjnej i technik przekazu informacji.


Wireless Internet Access
Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica jest dostawcą na terenie swojego kampusu WIRELESS INTERNET ACCESS (Internet radiowy). Zapewnia on wszystkim zainteresowanym darmowy, bezprzewodowy, stojący na wysokim poziomie dostęp do sieci Internet.


Baza lokalowa i dydaktyczna
Baza lokalowa Uczelni to ponad 30 000 m2. Stanowi ona zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka. Szkoła jako jedyna wśród uczelni niepaństwowych posiada pełnowymiarową halę sportową z zapleczem.


Przyjazna atmosfera
Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta.

 

Organizacje studenckie
Uczelnia sprzyja wszelkim inicjatywom ze strony swoich studentów. Dowodem tego jest aktywność działających na Uczelni organizacji studenckich.
 

Imprezy studenckie
Każdy student Uczelni ma możliwość uczestniczenia w wielu imprezach studenckich: Juwenalia, "Dni Pawła Włodkowica", piknik inaugurujący rok akademicki, otrzęsiny dla studentów pierwszych semestrów, przeglądy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki, imprezy okolicznościowe, turnieje i imprezy sportowe.


Współpraca międzynarodowa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku współpracuje z wieloma instytucjami z wielu stron świata. Jesteśmy organizatorem wspólnych konferencji, spotkań, wydajemy publikacje w kraju i za granicą. Umowy dotyczą wymiany doświadczeń pedagogicznych i naukowych oraz wymiany kadry naukowej czy studentów. Udostępniamy planów i programów nauczania, prowadzimy kształceni podyplomowe, uczestniczymy w międzynarodowych projektach twórczych. Współpracujemy z instytucjami z Rosji, Litwy, Niemiec, Holandii, Grecji, Włoch, Hiszpanii a także Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii. Dzięki unijnym środkom możemy wysyłać naszą kadrę i studentów na stypendia i staże zagraniczne (programy Socrates – Erasmus i Leonardo da Vinci). Nasi studenci mają także możliwość skorzystać z ofert pracy sezonowej w wakacje w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii.
 

Akredytacja PKA
Uczelnia zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami, została poddana ocenie jakości kształcenia. Uczelnia posiada pozytywną akredytację PKA na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Politologia, Pielęgniarstwo, Informatyka, Administracja oraz Wychowanie fizyczne. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe nie został jeszcze poddany ocenie.
 

SAP
Uczelnia posiada podpisaną umowę z SAP Polska na udostępnienie Szkole do celów dydaktycznych pełnego środowiska informatycznego mySAP.com do zarządzania przedsiębiorstwem. Stworzy to nową jakość w procesie kształcenia, dając szansę jeszcze lepszego przygotowania absolwentów do oczekiwań przyszłych pracodawców. SAP to czołowy światowy dostawca oprogramowania biznesowego usprawniającego zarządzanie i kooperację firm działających w różnych branżach gospodarki. Z tego rozwiązania korzystają między innymi: Kancelaria Sejmu, ORLEN, PERN, Anwil itp.
 

ECDL
Uczelnia umożliwia uzyskanie studentom wszystkich kierunków Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Jest to jednolity, uznawany w całej Unii Europejskiej certyfikat poświadczający teoretyczne oraz praktyczne umiejętności obsługi komputera. Już dziś w wielu krajach Unii Europejskiej certyfikat ECDL jest wymogiem, a zarazem przepustką do zdobycia lepszego miejsca pracy, gdyż potwierdza pracodawcy aktualne i sprawdzone kwalifikacje w dziedzinie technologii informatycznych.


Forma prawna


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Uczelni zatwierdzonego decyzją nr DSW-3-07-411-148/07 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 roku .


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została założona przez Zespół Oświatowo – Konsultacyjny „Profesor” sp. z o.o. w Płocku w roku 1992 jako Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Płocku.
W dniu 25 stycznia 1993 roku decyzją nr DNS 3-0145-5/93 Ministra Edukacji Narodowej wpisana została do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod liczba porządkową 13.


Aby odzwierciedlić wszechstronny profil działalności Uczelni w dniu 20 marca 1995 roku Minister Edukacji Narodowej decyzją nr DNS 3-0145/TBM 71/95 zarządził zmianę nazwy Uczelni, która przyjęła brzmienie „Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku” (SWPW).


Misja


misja Misja Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opiera się na przekonaniu, że wykształcenie jest podstawową wartością człowieka, demokracji, zrównoważonego rozwoju i pokoju, a zatem powinno być dostępne dla wszystkich przez całe życie. Szczególnie winno być dostępne dla mieszkańców regionu płockiego, w którym  uczelnia ma siedzibę oraz dla mieszkańców tych regionów, w których działają filie Uczelni.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku przyjmuje, iż Prawda i Wiedza oparte na badaniach naukowych i myśli ludzkiej mają służyć Mądrości, zaś celem jest rozwój i dobro ludzkiej Osoby.

 Uczelnia dąży do rozwoju regionu oraz zacieśnienia międzynarodowej współpracy poprzez: wymianę wiedzy; kontakty personalne; międzynarodowe projekty badawcze, przy jednoczesnym uwzględnieniu narodowych wartości kulturowych i poszanowaniu różnorodności.
Szkoła w swojej Misji powołuje się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uznając, że dostęp do wykształcenia powinien być oparty na zdolnościach, staraniach, wytrwałości i oddaniu okazywanemu przez osoby pragnące tego dostępu oraz kwalifikacjach kadry naukowej. W związku z tym Szkoła Wyższa i wszyscy członkowie społeczności Uczelnianej nie mogą akceptować żadnej dyskryminacji przy zapewnieniu dostępu do wykształcenia wyższego ze względu na rasę, płeć, język lub religię, wyróżniki kulturowe czy społeczne ani niepełnosprawność fizyczną.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica pragnie funkcjonować wielowymiarowo, zgodnie z potrzebami społecznymi szczególnie regionu płockiego i tak wiarygodnie, aby absolwenci Szkoły budowali jej prestiż swoją wiedzą, mądrością, postawą obywatelską i pracą zawodową.


KontaktSekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 1

tel. (24) 36 64  100, 36 64 150

rekrutacja@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Filia w Iławie

ul. Kościuszki 18, 14-200  Iława

tel. (0 89) 648 70 65

tel/fax (0 89) 648 27 56

ilawa@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Filia w Wyszkowie

ul. Geodetów 45a, 07-200 Wyszków

tel. (0 29) 742 80 22

tel/fax (29) 743 14 46

wyszkow@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dziekanat

09-402 Płock, Al. Kilińskiego, budynek A, pokój nr 107

tel/fax (24) 36 64 145

e-mail: dziekanat@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Obrony Prac Dyplomowych

09-402 Płock, Al. Kilińskiego, budynek A, pokój nr 108

tel. (24) 36 64 144

e-mail: dziekanat@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odbiór Dyplomów

09-402 Płock, Al. Kilińskiego, budynek A, pokój nr 121

tel. (24) 36 64 132

Kwestura Studentów

09-402 Płock, Al. Kilińskiego, budynek A, pokój nr 125

tel. ( 24) 36 64 137

Akademik

09-402 Płock, ul. Misjonarska 9

tel. ( 24) 36 64 205 (portiernia)

(24) 36 64 206 (kierownik)

Biblioteka Uczelniana

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek D

tel. (24) 36 64 193

Centrum Sportowo – Rekreacyjne SWPW w Płocku

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12

tel. (24) 36 64 160

Sekretariat Wydziału Administracji

Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 46, I piętro

tel. (24) 36 64 120

administracja@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa narodowego

Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek E, pokój nr 118, I piętro

tel. (24) 36 64 187

bn@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat Wydziału Informatyki

Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 39, I piętro

tel. (24) 36 64 128

informatyka@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat Wydziału Pedagogicznego

Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek E, pokój nr 21, parter

tel. (24) 36 64 130

pedagogika@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 39, I piętro

tel. (24) 36 64 124

politologia@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat Wydziału Wychowania fizycznego

Płock, al. Kilińskiego 12

Centrum Sportowo - Rekreacyjne, pokój nr 1

tel. (24) 36 64 154

wf@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat Wydziału Zarządzania

Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 44, I piętro

tel. (24) 36 64 122

zarzadzanie@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Instytut Kształcenia Podyplomowego

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 111

tel. (24) 36 64 185

studiapodyplomowe@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rektorat

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 207

tel. (24) 36 64 163

Sekretariat Kanclerza i Prorektorów

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 204

kanclerz@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (24) 36 64 149, fax (24) 36 64 148

Parlament Studentów

szczyt bud. B od str. Hali

parlament@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (24) 36 64 151

Biuro Promocji

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 20

promocja@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (24) 36 64 135

fax (24) 36 64 189

Biuro Współpracy z Zagranicą

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 51

piotr@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (24) 36 64 196

Biuro Karier Zawodowych

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 14

praca@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (24) 36 64 114

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 22

tel. (24) 36 64 166

rcie@rcie.plock.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regionalny Ośrodek EFS w Płocku

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 15, 16

tel. (24) 36 64 194

info_plock@roefs.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Humanizacja Pracy

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 50

humanizacja@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (24) 36 64 188

Portiernie

 • Budynek A  - tel. (24) 36 64 102
 • Budynek B  24 36 64 103
 • Budynek C  24 36 64 104
 • Budynek D  24 36 64 109
 • Budynek E  024 36 64 106
 • Budynek F  024 36 64 175
 • Budynek G  24 36 64 182
 • Hala Sportowa  024 36 64 155
 • Akademik  024 36 64 205

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych

Biuro Projektu

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12

budynek A, pokój nr 6

tel. (24) 36 64 244, fax (24) 36 64 245

plock@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Akademia Rozwoju Kompetencji

Biuro Projektu

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12

budynek A, pokój nr 7

tel. (24) 36 64 242

ark@wlodkowic.pl


Kierunki studiów


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prowadzimy osiem atrakcyjnych kierunków studiów oraz szeroki pakiet studiów podyplomowych.
Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta.

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wprowadzenie do programów studiów nowoczesnych treści. Nasi pracownicy i wykładowcy są świadomi, iż takie wymagania stawia przed Uczelnią współczesny świat, który cechuje szybki i gwałtowny rozwój nauki i techniki. W ramach studiów uczelnia zapewnia także wysoki poziom nauki języków obcych oraz gwarantuje poznanie podstawowych elementów technologii informatycznej i technik przekazu informacji.

Joomla Slide Menu by DART Creations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe


podyplom

W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe. Przeznaczone są one dla absolwentów uczelni wyższych, posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Zajęcia odbywają się trybem zaocznym w formie dwudniowych zjazdów (najczęściej sobota ? niedziela).
Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz MPiPS, Dz.U. nr 103, poz. 472 z dn. 12.10.1993 roku.

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku prowadzi studia podyplomowe z różnego zakresu, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom osób chcących podjąć tego rodzaju studia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Studia podyplomowe organizowane są w ramach Instytutu Kształcenia Podyplomowego.


Akademik


Dom Studencki SWPW

To nowoczesny kompleks położony w centrum miasta. Usytuowanie Akademika w spokojnej dzielnicy, u zbiegu ulic Misjonarskiej i Padlewskiego, gwarantuje komfortowe warunki do studiowania oraz wypoczynku. Dużą zaletą  jest bliskość kampusu od Uczelni.
W każdym pokoju znajduje się indywidualny telefon stacjonarny i łącze internetowe. Funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie zapewnia studentom świetne warunki do pracy.


W podziemiach budynku zlokalizowana jest część klubowa. W skład kompleksu wchodzą ponadto: parking oraz teren rekreacyjno ? wypoczynkowy, przystosowany do urządzania imprez plenerowych. Budynek wyposażony jest w system stałego monitoringu. Akademik przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podania o zakwaterowanie w Domu Studenckim należy kierować do Kierownika Akademika i składać w Sekretariacie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnej - budynek A, pokój nr 1.

 

Akademik Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
ul. Misjonarska 9
tel. (0 24) 366 42 05 (portiernia)
(0 24) 366 42 06 (kierownik)

 

 

 

ac a4
28 aa1

Baza lokalowa


Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica (SWPW) w Płocku została założona w 1992r. SWPW to jednostka macierzysta w Płocku i dwie Filie: w Wyszkowie i Iławie.
Istotnym elementem w zakresie dbałości o komfort studiowania jest niewątpliwie baza lokalowa, jaką posiada Uczelnia. W przypadku SWPW stanowi ona ponad 30.000 m2. Jest to zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka, jednego z najstarszych miast w Polsce. Płock znajduje się blisko Warszawy (1 godzina jazdy). Ma świetne połączenie z największymi centrami w kraju.
Uczelnia dysponuje nowoczesnym akademikiem. Dwu,trzy-osobowe pokoje wyposażone są w podłączenia internetowe. W akademiku znajdują się dobrze wyposażone kuchnie oraz kluby studenckie.
SWPW to jedna z nielicznych w Polsce uczeni niepaństwowych, która posiada własne Centrum Sportowo-Rekreacyjne o powierzchni zabudowy 3356 m².
Biblioteka naukowa położona jest się na terenie kampusu. Znajdują się w niej czasopisma krajowe i zagraniczne oraz bogaty księgozbiór. Są także wydawnictwa elektroniczne oraz multimedialne. Biblioteka ma sztywne łącze internetowe.


Filie


Filie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku istnieją odpowiednio: w Wyszkowie – od 1998 roku, w Iławie – od 1999 roku. Początkowo funkcjonowały na prawach wydziałów zamiejscowych. W 2001 roku Szkoła, jako jedna z pierwszych uczelni niepaństwowych w Polsce, otrzymała decyzję zezwalającą na przekształcenie wydziałów zamiejscowych w filie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną dostępną w Filiach SWPW.IŁAWA

Kierunek: Administracja
Prowadzone są studia I stopnia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Kierunek: Pedagogika
Prowadzone są studia I stopnia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

Kierunki Administracja i Pedagogika posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława
tel. (89) 648 70 65
tel/fax (89) 648 27 56
e-mail: ilawa@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

WYSZKÓW

 

Kierunek Administracja
Prowadzone są studia I stopnia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Kierunek Pedagogika
Prowadzone są studia I stopnia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

SPECJALNOŚCI:

nauczycielskie:
główna – Edukacja wczesnoszkolna; dodatkowa – Oligofrenopedagogika;
główna – Edukacja przedszkolna; dodatkowa – Oligofrenopedagogika;
główna – Edukacja wczesnoszkolna; dodatkowa – Pedagogika opiekuńczo
-wychowawcza
pozostałe:
Pedagogika resocjalizacyjna;
Pedagogika rewalidacyjna.

Kierunek: Informatyka (w reaktywacji)
Prowadzone są studia I stopnia inżynierskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Kierunek Pielęgniarstwo
Prowadzone są studia I stopnia licencjackie oraz studia pomostowe w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Kierunek Zarządzanie
Prowadzone są studia I stopnia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Kierunek studiów Pedagogika posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek studiów Zarządzanie posiada akredytację
Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek studiów Pielęgniarstwo posiada akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki
oraz akredytację Ministerstwa Zdrowia

Kierunek studiów Administracja posiada akredytację
Państwowej Komisji Akredytacyjnej


Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
ul. Geodetów 45a, 07-200 Wyszków
tel. (29) 742 80 22
e-mail: wyszkow@wlodkowic.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Stypendia


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest uczelnią niepubliczną, której źródłem finansowania są wpływy z czesnego. Warto jednak podkreślić, że nie jest ono wygórowane i rok rocznie pozostaje na tym samym poziomie. Opłata za semestr jest uzależniona od kierunku studiów i wynosi od 1600 zł do 2100 zł. Istotny jest także fakt, że Uczelnia prowadzi bardzo dogodny system opłat ratalnych. W SWPW działa także rozbudowany system własnej pomocy materialnej dla studentów, na który składają się zniżki lub całkowite zwolnienie z czesnego tytułem:

 • podejmowania studiów przez wychowanków domów dziecka
 • podejmowania studiów przez osoby niepełnosprawne
 • trudnych warunków materialnych
 • zdarzeń losowych (np. śmierć lub choroba w najbliższej rodzinie studenta).

Pomoc materialna udzielana jest także studentom pochodzenia polskiego mieszkającym za wschodnią granicą naszego kraju.
Studenci SWPW mogą ubiegać się także o przyznanie świadczeń pomocy materialnej ze środków Budżetu Państwa otrzymywanych w formie dotacji, wypłacanych przez Uczelnię. Są to: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe, zapomogi. Objęci są nimi zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.